Porady EksperckieRestrukturyzacjaimmunitet egzekucyjny

Immunitet egzekucyjny służy ochronie integralności przedsiębiorstwa w okresie prowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to szczególnie istotne w okresie jego osłabionej kondycji, która — przy braku odpowiednich działań — może prowadzić do upadłości.


Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj

Pełną treść ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” można znaleźć tutaj. Upadłość przedsiębiorcy reguluje ustawa „Prawo upadłościowe” dostępnej w całości tutaj


Zagrożenie upadłością

Konsekwencją nieterminowych płatności są procesy windykacyjne, których efektem są zajęcia majątku przedsiębiorcy oraz pogarszający się standing kredytowy. Skutkiem czego kurczą się samodzielne możliwości rozwiązania piętrzących się problemów. Przedsiębiorca staje przed widmem upadłości, czyli bankructwa. Rozwiązaniem, którego celem jest ochrona przedsiębiorcy jest postępowanie restrukturyzacyjne. Tworzy ono specjalny stan prawny, chroniący integralność przedsiębiorstwa na różne sposoby, którego podstawową cechą jest ochrona przed egzekucją komorniczą.

Immunitet egzekucyjny — co to jest?

Z dniem ukazania obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorca zyskuje tzw. immunitet egzekucyjny. Ochrona ta trwa od dnia dokonania obwieszczenia do dnia prawomocnego umorzenia postępowania albo zakończenia postępowania układowego. Oznacza to, że w tym okresie zachodzą następujące skutki: 

  1. Postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy układowej wszczęte przed dniem obwieszczenia ulega zawieszeniu z mocy prawa.
  2. Sumy uzyskane w zawieszonym postępowaniu egzekucyjnym, a jeszcze niewydane przez komornika wierzycielom, przelewa się na rachunek dłużnika niezwłocznie po obwieszczeniu w Rejestrze o dniu układowym.
  3. Skierowanie egzekucji do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy układowej oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia na tym majątku jest niedopuszczalne po dniu obwieszczenia.
  4. W odniesieniu do roszczeń, co do których jest niedopuszczalne wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia, z dniem obwieszczenia bieg przedawnienia roszczenia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu przez czas trwania postępowania sanacyjnego.

Poprzez użyte sformułowanie „masy układowej” ustawodawca ma na myśli cały majątek przedsiębiorcy, który podlega ochronie. Co równie istotne, ochrona dotyczy majątku już zajętego, który nie został rozdysponowany wierzycielom. W takiej sytuacji przedsiębiorca otrzymuje z powrotem swoje środki, aby móc kontynuować działalność. 

Immunitet egzekucyjny w praktyce

Immunitet egzekucyjny daje przedsiębiorcy czas, aby ten rozwiązał stojące przed jego firmą problemy i zyskał możliwość zawarcia układu. To znaczy przedstawił takie warunki spłaty zobowiązań, które mogą zostać zaakceptowane przez wierzycieli. W tym celu przedsiębiorca, współpracując z doradcą restrukturyzacyjnym, powinien przedstawić plan działań naprawczych i prognozę przyszłych wyników finansowych. 

Postępowania egzekucyjne, które na czas otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego zostały zawieszone, mogą zostać kontynuowane wskutek umorzenia postępowania lub jego zakończenia. W tym pierwszym przypadku sąd może umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli z okoliczności sprawy, w szczególności z zachowania dłużnika, wynika, że układ nie zostanie wykonany. Prócz tego, sąd może umorzyć postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli dłużnik nie wykonuje poleceń sędziego-komisarza, za zgodą udzieloną na to przez wierzycieli. 

Natomiast postępowanie restrukturyzacyjne zakończy się z dniem uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu albo postanowienia o odmowie zatwierdzenia układu. W przypadku zawarcia układu, zobowiązania przedsiębiorcy są objęte umówionym harmonogramem spłaty (postanowieniami układu). Jego obowiązkiem jest wtedy dotrzymać jego warunków, tzn. spłacać zgodnie z przyjętym terminarzem. W innym przypadku — podobnie jak w sytuacji odmowy przyjęcia propozycji układowych przez wierzycieli lub odmowy zatwierdzenia układu przez sąd — przedsiębiorca wraca do stanu sprzed otwarcia postępowania układowego, czyli traci immunitet egzekucyjny. 

Immunitet egzekucyjny — podsumowanie 

Przedstawione rozwiązanie prawne jest bardzo pomocnym narzędziem. Rzecz jednak jest nie tylko w czasowej ochronie przed egzekucją, ale w zaplanowaniu i przeprowadzeniu takich zmian w przedsiębiorstwie, które pozwolą mu wrócić na rynek. W przeciwnym wypadku najczęstszym scenariuszem jest upadłość i likwidacja majątku przedsiębiorcy. Dlatego kluczowe jest właściwe wykorzystanie czasu, jakie daje otwarcie postępowania upadłościowego. 

Kontakt z nami

W biznesie wygrywa zazwyczaj ten, kto przejawia inicjatywę, rozwiązuje pojawiające się problemy i jest o krok przed innymi. Nie inaczej jest w restrukturyzacji. Dlatego, jeżeli przedsiębiorstwo przechodzi przez okres słabszej koniunktury, niskiej wypłacalności, zagrożenia działalnością windykacyjną — to nie należy czekać.

Zapraszamy do naszego biura w Krakowie. Skontaktuj się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu 881 927 832 lub pod adresem biuro@restrukturyzacja.legal.

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków