RestrukturyzacjaWiedza PodstawowaRestrukturyzacja okiem praktyka

Restrukturyzacja to proces, który przechodzi coraz więcej przedsiębiorstw, chroniąc się w ten sposób przed upadłością. Dzięki niej możliwe jest uporządkowanie procesów biznesowych, redukcja kosztów i uzyskanie adekwatnego do możliwości harmonogramu spłaty. 


Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj

Pełną treść ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” można znaleźć tutaj. Upadłość przedsiębiorcy reguluje ustawa „Prawo upadłościowe” dostępne w całości tutaj


Zobowiązania większe niż możliwość spłaty?

Głównym problemem przedsiębiorstw popadających w kłopoty finansowe jest nadmierne zadłużenie. Może wynikać ono z błędnie przyjętych założeń inwestycyjnych, ale nie zawsze. Dość często zdarza się, że przyczyną jest wadliwy model działania, który powoduje, że przedsiębiorstwo nie przynosi zysków, a bieżąca działalność jest w coraz większym stopniu finansowana z pożyczonych pieniędzy. Efekt jest łatwy do przewidzenia. 

Restrukturyzacja — okazja do zmian na lepsze

Wycofanie się z realizowanej inwestycji nie jest łatwe, ponieważ rynek bywa zmienny i to, co dziś jest nierentowne, jutro może okazać się doskonałą okazją do zarobku. Podjęcie decyzji czy dalej brnąć w projekt i ponosić koszty czekając być może na przysłowiowy cud, czy też uciąć temat i się wycofać nigdy nie jest tak oczywiste, a mądrzy zazwyczaj stajemy się dopiero po fakcie. 

Inną kategorią zmian jest naprawienie nierentownych procesów biznesowych. Sprzedaż określonego typu produktów lub usług może przynosić zysk, ale gdy zliczymy towarzyszące im koszty może okazać się, że per saldo wychodzimy na zero lub minus. W takiej sytuacji stajemy przed pytaniem, co zmienić, aby zmniejszyć koszty, a zwiększyć przychody.

Samo osiągnięcie zysku też nie musi być powodem do radości. Dochód powinien być osiągany w określonej wysokości, zapewniającej trwałą kontynuację biznesu. Zbyt niska dochodowość prowadzi do łatania dziur przy pomocy kredytów, co w efekcie przynosi chwilową ulgę, ale nie za darmo. Zobowiązania wobec instytucji finansowych trzeba spłacić z odsetkami. 

Co w takim razie robić?

Restrukturyzcja – cięcia w kosztach

Najkrótszą receptą na poprawę rentowności jest redukcja zbędnych wydatków. Można to osiągnąć przez cięcia etatów. W efekcie obowiązki zwalnianego pracownika najczęściej są przejmowane przez pozostałych, stosownie do ich kompetencji. Oczywiście, w efekcie inni pracownicy muszą pracować więcej i najczęściej za te same pieniądze, ale taka jest natura rzeczy. 

Redukcja może mieć też charakter bardziej strukturalny, gdzie zakończeniu ulegają określone procesy biznesowe. Gałęzie przedsiębiorstwa, które zostały uznane za trwale nierentowne zostają likwidowane, a wykonujący je pracownicy zwolnieni. W języku finansowym taki proces określa się „dezinwestycją”.

Trzecim typem cięcia w kosztach jest sprzedaż nieproduktywnych aktywów. Wszystko, co przedsiębiorstwo posiada, a co nie przynosi mu zysku może być zagospodarowane przez inny podmiot rynkowy. Dzięki sprzedaży przedsiębiorca zyskuje środki finansowe na spłatę zobowiązań i pokrycie innych kosztów restrukturyzacji. 

Restrukturyzacja a przyszłe zyski

Najbardziej wiarygodną projekcją przyszłych wyników finansowych jest dotychczasowa historia przedsiębiorcy. Jeśli mają one być lepsze, to powinno to być w określony sposób wykazane. Co się zmieni, jak i dlaczego? Im bardziej projekcja jest oderwana od obecnego modelu, im więcej jest optymizmu wprowadzonego na zasadzie „deus ex machina” (czyli cudownego rozwiązania), tym bardziej wiara w jej urzeczywistnienie blednie w oczach wierzycieli. 

Restrukturyzacja — w praktyce

Proces restrukturyzacji daje doskonałą, prawną ochronę dla przeprowadzenia wszystkich tych zmian. Dzięki otwarciu postępowania przedsiębiorca zyskuje:

  • immunitet egzekucyjny, chroniący integralność majątku firmy przed działaniami komorniczymi (więcej o tym piszemy tutaj);
  • możliwość utrzymania umów, które uznane są za strategiczne dla jego funkcjonowania (np. umowa kredytu bankowego, leasingu, dzierżawy nieruchomości);
  • możliwość samodzielnej sprzedaży zbędnych aktywów, zamiast przez komornika lub syndyka w procesie upadłościowym (tzw. Pre-pack, o którym piszemy tutaj);

Jednak najważniejszą korzyścią, która umożliwia dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest przyjęcie wydłużonego harmonogramu spłaty. Dzięki niemu zobowiązania, które obecnie przerastają możliwości przedsiębiorstwa stają się bardziej adekwatne do poziomu generowanego przez nie dochodu. 

Plan restrukturyzacji 

Głównym elementem procesu naprawy przedsiębiorstwa jest przygotowanie planu restrukturyzacji. Dokument ten powinien stanowić rzetelną i obiektywną analizę przyczyn problemów przedsiębiorstwa oraz bazując na tej diagnozie zarysowywać plan jego biznesowej przyszłości. 

Rzetelność planu oznacza, że opiera się o twarde dane finansowe i ich analizę, a obiektywność, że wnioski są wyciągane z pozycji stosunkowo bezstronnego obserwatora procesów i wydarzeń. Tylko takie podejście pozwala na właściwą ocenę kierunku koniecznych zmian i środków, jakie prowadzą do realizacji celu.

Ostatnim elementem planu jest sformułowanie propozycji układowych. Są one wyjściem naprzeciw oczekiwań wierzycieli co do spłaty zobowiązań z jednoczesnym uwzględnieniem realnych możliwości dłużnika. Kluczowym elementem jest ich wiarygodność, oparta na właściwych, obiektywnych podstawach. Takie propozycje mają szansę zyskać zaufanie wierzycieli i tym samym zadecydować o zawarciu układu.

Więcej informacji o tym, co powinien zawierać dobry plan restrukturyzacji można przeczytać tutaj.

Kontakt z nami

W biznesie wygrywa zazwyczaj ten, kto przejawia inicjatywę, rozwiązuje pojawiające się problemy i jest o krok przed innymi. Nie inaczej jest w restrukturyzacji. Dlatego, jeżeli przedsiębiorstwo przechodzi przez okres słabszej koniunktury, niskiej wypłacalności, zagrożenia działalnością windykacyjną — to nie należy czekać. Nasza kancelaria odnosi w zakresie restrukturyzacji spore sukcesy, przeprowadziliśmy bardzo wiele udanych projektów, o których piszemy w tym miejscu.

Zapraszamy do naszego biura w Krakowie. Skontaktuj się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu 881 927 832 lub pod adresem biuro@restrukturyzacja.legal.

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków