doradca restrukturyzacyjny w postępowaniu naprawczym

Doradca restrukturyzacyjny

Rozwój gospodarki rynkowej zmienia optykę ustawodawcy patrzenia na sprawy ekonomiczne i generuje nowe rozwiązania prawne. Dlatego doradca restrukturyzacyjny, zastąpił powszechnie znanego syndyka. Skąd taka zmiana i jakie są jej cele? Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj. Pełną treść ustawy „Prawo restrukturyzacyjne” można znaleźć tutaj. Kwestia zobowiązań…

sanacja

Sanacja

Sanacja, czyli postępowanie sanacyjne Postępowanie sanacyjne jest jednym z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego, szczegółowo przedstawionym w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (dalej jako: p.r.). Łączy ono układ z wierzycielami z działaniami mającymi na celu uzdrowienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Dla przedsiębiorcy, któremu zależy na przeprowadzeniu głębokiej, kompleksowej restrukturyzacji, która obejmie nie tylko zadłużenie…

Restrukturyzacja zadłużonego przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja zadłużonego przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja zadłużonego przedsiębiorstwa jest procesem zmierzającym do przywrócenia płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz wzrostu konkurencyjności danej firmy na rynku. Proces ten w dużym uproszczeniu opiera się na działaniach faktycznych i prawnych, które prowadzą do zmniejszenia strat przedsiębiorstwa i maksymalizacji jego zysków oraz na zawarciu porozumienia z wierzycielami. Restrukturyzacja zadłużonego przedsiębiorstwa powinna być poprzedzona działaniami przygotowawczymi. W…

syndyk

Syndyk i jego rola w postępowaniu upadłościowym

Syndyk i jego rola w postępowaniu upadłościowym Syndyk jest organem postępowania upadłościowego. Nie jest on uczestnikiem postępowania upadłościowego (tak jak wierzyciele i upadły). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 498) sąd – uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości – wydaje postanowienie o…

wniosek restrukturyzacyjny o otwarcie postępowania układowego

Wniosek restrukturyzacyjny – co powinien zawierać

Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego Postępowanie restrukturyzacyjne wszczynane jest na wniosek. Zasada ta wynika z przyjętego przez ustawodawcę założenia, że dla skuteczności restrukturyzacji nieodzowna jest wola przeprowadzenia tejże, istniejąca po stronie uczestników postępowania, w szczególności dłużnika, którego restrukturyzacja ma za zadanie ocalić przed upadłością. Wola wierzycieli w kontekście wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego traktowana jest jako okoliczność…

restrukturyzacja zadłużenia

Restrukturyzacja zadłużenia

Restrukturyzacja zadłużenia Restrukturyzacja zadłużenia może nastąpić poprzez zawarcie układu z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Postępowanie restrukturyzacyjne kończy się zatwierdzeniem przez Sąd zawartego układu z wierzycielami. Zatwierdzenie układu powoduje zmianę struktury zadłużenia. W toku postępowania restrukturyzacyjnego zostaje sporządzony spis wierzytelności, który obejmuje osobiste wierzytelności w stosunku do przedsiębiorcy, powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Jednakże nie…

Utrata płynności finansowej

Utrata płynności finansowej

Utarta płynności finansowej – droga do niewypłacalności. Utrata płynności finansowej, czyli prosto mówiąc brak środków na regulowanie wymagalnych zobowiązań. Utrata płynności finansowej bardzo często prowadzi do popadnięcia w stan niewypłacalności. To niestety obliguje przedsiębiorcę do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo wykazuje bowiem niski poziom przepływów pieniężnych i bardzo często…

upadłość firmy

Upadłość firmy – Jak się do tego przygotować?

Upadłość firmy – Jak się do tego przygotować? Postępowanie upadłościowe jest ukierunkowane na zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu. Drugorzędnym celem postępowania upadłościowego jest natomiast zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Upadłość firmy może zostać ogłoszona, jeżeli jest ona w stanie niewypłacalności. Dłużnik musi posiadać wystarczające środki finansowe, które przewyższają przewidywane koszty postępowania. Muszą one być na…

doradca restrukturyzacyjny Kraków

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny

Kim jest kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny? Ustawa o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz. U., poz. 912) wprowadziła wiele zmian w funkcjonowaniu doradcy restrukturyzacyjnego. Jedną z nich było wprowadzenie tytułu kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. W tym wpisie wyjaśnię, kim jest kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, kto może nim zostać…

Skutki Przyspieszonego Postępowania Układowego

Skutki Przyspieszonego Postępowania Układowego

Przyspieszone postępowanie układowe – jakie są jego skutki? W świetle obowiązującej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 978 z późn. zm.), ustawodawca przewidział cztery tryby postępowań. Dla wszystkich postępowań restrukturyzacyjnych wspólny jest jeden mianownik – jest to uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez uniemożliwienie mu restrukturyzacji w…