Porady EksperckieRestrukturyzacjaRozliczenie VAT przedsiębiorcy w restrukturyzacji

Rozliczenie VAT przedsiębiorcy w restrukturyzacji było dotąd problematyczne. Dotąd tzw. ulga na złe długi nie przysługiwała wierzycielom, których sprzedaż została dokonana do podmiotu będącego w restrukturyzacji, upadłości lub likwidacji. Jak słusznie zauważył TSUE było to niezgodne z prawem europejskim, a nowy „pakiet aktualizacyjny” SLIM VAT 2 rozwiązał ten kłopot.


Zapoznaj się także z naszymi pozostałymi publikacjami. Opisujemy prawne, ekonomiczne i biznesowe uwarunkowania restrukturyzacji. Ich spis znajdziesz tutaj


Ulga na złe długi

Ulga na złe długi jest dozwoloną korektą w naliczonym podatku VAT po stronie dostawcy, który w terminie 90 dni od daty faktury nie otrzymał swojej zapłaty. Wierzyciel taki jest uprawniony do korekty swojej deklaracji i odliczenia naliczonego podatku. Natomiast nabywca jest zobowiązany do korekty swoich zobowiązań w VAT poprzez naliczenie podatku stosownie do niezapłaconych faktur. Jeżeli nastąpiła rozliczenie częściowe, to obie strony powinny dokonać korekt proporcjonalnych do skali rozliczenia. 

Rozliczenie VAT przedsiębiorcy w restrukturyzacji — warunek skorzystania z ulgi

Ulga na złe długi ma zastosowanie jednakowo w przypadku dostawy do podatnika będącego lub niebędącego czynnym podatnikiem VAT. Stosownie do tego zastosowanie mają następujące reguły:

  1. w przypadku dostawy na rzecz podatnika VAT czynnego – jeśli na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty, wierzyciel jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny;
  2. w przypadku dostawy na rzecz podmiotu niezarejestrowanego jako podatnik VAT, jeżeli:
  1. wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego
  2. lub wierzytelność została wpisana do rejestru długów prowadzonego na poziomie krajowym
  3. lub wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką na podstawie odrębnych przepisów;

Warunkiem zamykającym możliwość skorzystania z ulgi jest termin wystawienia faktury. W obydwu przypadkach od jej daty wystawienia nie mogą minąć 3 lata, licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona.

Rozliczenie VAT przedsiębiorcy w restrukturyzacji — kiedy ulga na złe długi nie ma zastosowania?

Korekta VAT z tytułu ulgi na złe długi nie dotyczy następujących transakcji:

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT);
  • importu usług regulowanego art. 28b ustawy o VAT;
  • importu usług;
  • uproszczonego importu towarów

Dzieje się tak nie ze względów dyskryminacyjnych, lecz z uwagi na charakter transakcji. Przy wymienionych rozliczeniach podatek VAT jest księgowany zarówno po stronie zakupu, jak i po stronie sprzedaży rejestru VAT.

Rozliczenie VAT przedsiębiorcy w restrukturyzacji — wcześniejsze uregulowania

Dla porządku warto wspomnieć, że w poprzednim porządku prawnym odliczenie naliczonego podatku VAT z tytułu sprzedaży było wyłączone w przypadku przedsiębiorcy w restrukturyzacji, upadłości lub likwidacji. Rodziło to problem także administracyjny, polegający na konieczności sprawdzania przez wierzyciela, jaki jest stan prawny dłużnika. 

Prócz powyższego wierzyciel miał też obowiązek poinformować dłużnika o fakcie odliczenia VAT, co nakładało na niego dodatkowy obowiązek dokumentowy, warunkujący właściwe prowadzenie ksiąg. Odejście od tych wymogów jest dla wszystkich korzystne. 

Okres skorzystania z ulgi jest dłuższy, w poprzedniej regulacji ulga mogła być zastosowana w okresie do 2 lat od dnia wystawienia faktury. 

Również w poprzedniej regulacji warunkiem skorzystania z ulgi był fakt pozostawania dłużnika czynnym podatnikiem VAT. W przypadku utraty tego statusu skorzystanie z ulgi było niemożliwe. Tymczasem wykorzystanie ulgi także wobec podmiotów, które nie są czynnymi podatnikami VAT daje możliwość odliczenia przy niezapłaconej sprzedaży konsumenckiej. Tekst aktualnej ustawy znajduje się tutaj.

Kontakt z nami

W biznesie wygrywa zazwyczaj ten, kto przejawia inicjatywę, rozwiązuje pojawiające się problemy i jest o krok przed innymi. Nie inaczej jest w restrukturyzacji. Dlatego, jeżeli przedsiębiorstwo przechodzi przez okres słabszej koniunktury, niskiej wypłacalności, zagrożenia działalnością windykacyjną — to nie należy czekać.

Zapraszamy do naszego biura w Krakowie. Skontaktuj się z nami bezpośrednio pod numerem telefonu 881 927 832 lub pod adresem biuro@restrukturyzacja.legal.

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Mateusz Ładyga, Łąkowa 25A/1, 31-443 Kraków